แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ออกประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ วัดช่องลม ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ พบ นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว คลังจังหวัดแพร่ เพื่อขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาคารสูง สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สปค. พ.ศ. 2563 ในเขต อ.เมือง อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และ จนท.สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาคารสูง สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สปค. พ.ศ. 2563 ในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในทุกหมวด ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 9
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ที่ผ่านมา และบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเสนอชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ สปค. พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดแพร่ รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 12