แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 8
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเมืองแพร่ ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (ปั่นจักรยาน) ครั้งที่ 2 ณ วัดต้าม่อน ต.เวียงต้า อ.ลอง เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 12
นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมประชุม “การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรมมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดแพร่ ออกสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ โครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563 ณ เขตปฏิบัติงาน ม.4 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) ณ ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 15