แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยม ลำน้ำสาขา และลำห้วย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2563 - 2564 เขียนโดย admin 68
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 202
อยู่ดีมีสุข พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 151
สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 224
ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 393
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เรื่อง “การท่องเที่ยว" ปี 2562 เขียนโดย admin 318
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 2562 เขียนโดย admin 258
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดและ Info เขียนโดย admin 256
การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน ประชากรชาวแพร่ ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 335
การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 307