แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2563 เขียนโดย admin 10
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 5
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 63
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 62
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 72
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 93
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมต่อการจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 178
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮตามประเพณีล้านนา “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563” เขียนโดย admin 163
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานประเพณี “มาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระธาตุจอมสวรรค์” ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 161
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 225