แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 14
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 21
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 32
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 56
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมต่อการจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 133
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮตามประเพณีล้านนา “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563” เขียนโดย admin 127
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานประเพณี “มาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระธาตุจอมสวรรค์” ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 125
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 188
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 152
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 157